Σημαντική ασφάλεια Grapple Truck στο δάσος

0

Τα φορτηγά Grapple είναι ένας πολύ χρήσιμος εξοπλισμός στο δάσος και χρησιμοποιούνται εκτενώς για την ανύψωση και τη μεταφορά βαριάς ξυλείας. Ωστόσο, η λειτουργία αυτών των οχημάτων δεν τελειώνει εδώ, καθώς προσαρμόζονται εύκολα σε πολλές διαφορετικές εργασίες, καθιστώντας τα ένα από τα οχήματα δασοκομίας με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Υπάρχουν εγγενείς κίνδυνοι και κίνδυνοι κατά τη λειτουργία που μπορούν να ελαχιστοποιηθούν ή ακόμη και να προληφθούν με τη χρήση κατάλληλων προφυλάξεων ασφαλείας. Ακολουθούν μερικές υπενθυμίσεις για τη χρήση αυτών των οχημάτων στο δάσος.

Προληπτικά μέτρα

Η ακατάλληλη χρήση ενός φορτωτή αρπάγης σε ένα εργοτάξιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και θανάτους. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα προληπτικά μέτρα που πρέπει να κατανοηθούν πλήρως πριν από τη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού.

  • Εγχειρίδιο κατασκευαστή – Διαβάστε και κατανοήστε αυτό το εγχειρίδιο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα σύμβολα προειδοποίησης ασφαλείας.
  • Επιθεώρηση – Επιθεωρήστε πλήρως το υδραυλικό σύστημα της λαβής και ελέγξτε τη μπούμα για τυχόν διαρροές, πιθανή ζημιά από προηγούμενη χρήση ή εξαρτήματα που λείπουν/δεν λειτουργούν για να αποφύγετε τη βλάβη της μπούμας.
  • Επισκευές – Εκτελέστε τις απαραίτητες επισκευές πριν από τη λειτουργία.
  • Καθαρή περιοχή – Βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι βρίσκονται κοντά είναι μακριά από το μηχάνημα κατά τη λειτουργία.
  • Σωστή Ταχύτητα – Όταν μεταφέρετε ένα φορτίο, αυξήστε σταδιακά και διατηρήστε την ταχύτητα του οχήματος, ώστε το φορτίο να μην ταλαντεύεται για να αποτρέψετε την ανατροπή. Διατηρήστε το φορτίο όσο το δυνατόν χαμηλότερα για σωστή ορατότητα και περιστροφική απόσταση.
  • Συνθήκες εδάφους – Να είστε προσεκτικοί όταν εκτελείτε εργασίες σε λόφους, βραχώδες έδαφος ή χαλαρές επιφάνειες πλήρωσης, καθώς αυτά τα μηχανήματα είναι πιο επιρρεπή σε ατυχήματα σε τέτοιες περιοχές.
  • Αποφύγετε τις ξαφνικές στάσεις – Αποφύγετε απότομες στάσεις ή τραντάγματα της μπούμας κατά τη μεταφορά υλικού για να αποφύγετε την απώλεια ελέγχου.

Μέτρα ασφαλείας

Ακολουθούν τα τρία «P» που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ασφαλή λειτουργία αυτών των οχημάτων.

  • Προκαταρκτικός Έλεγχος – Πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα, πραγματοποιήστε επιθεώρηση του οχήματος και του εργοταξίου. Αυτό πρέπει να γίνει για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την ανύψωση κορμών. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας και τα χειριστήρια είναι πλήρως λειτουργικά και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις βλάβης. Κάθε εργοτάξιο θα πρέπει να αξιολογείται για την παρουσία τυχόν κινδύνων, όπως κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα και οι εργαζόμενοι στην περιοχή. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή πιάνει πλήρως την ξυλεία για να αποφύγετε την ολίσθηση. Ελέγξτε τις υδραυλικές προεξοχές για να εξασφαλίσετε την πλήρη εμπλοκή για σταθερότητα όταν τα κούτσουρα ανυψώνονται στην κλίνη του φορτηγού.
  • Εκπαίδευση Προσωπικού – Διαφορετικοί τύποι εξοπλισμού βαρέως τύπου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένο προσωπικό για να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες εκτελούνται με ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Ατυχήματα μπορεί να συμβούν εάν αυτά τα οχήματα χρησιμοποιούνται από άτομα που δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις για το πώς να τα χειριστούν. Κάθε οδηγός πρέπει να έχει τη σωστή εκπαίδευση και να γνωρίζει πώς να τα χρησιμοποιεί σωστά για προσωπική ασφάλεια.
  • Τα μέσα ατομικής προστασίας – Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος έκθεσης σε δασικούς κινδύνους στο εργοτάξιο. Η κύρια γραμμή άμυνας ενάντια σε τέτοιους κινδύνους είναι η χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την ενίσχυση της προσωπικής προστασίας. Η χρήση ΜΑΠ στο δάσος είναι αποτελεσματική μόνο όταν εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι γνωρίζουν πώς να τα επιλέγουν, να τα συντηρούν και να τα χρησιμοποιούν με ακρίβεια.

Τα φορτηγά Grapple είναι ένας εξειδικευμένος τύπος αρθρωτής που είναι πολύ αποτελεσματικός – όχι μόνο στην ανύψωση κορμών, αλλά και στην εκτέλεση διαφόρων άλλων εφαρμογών. Με περισσότερες λειτουργίες λόγω της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητάς τους, είναι φυσικό να αυξάνονται και ορισμένοι κίνδυνοι και κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες και πρακτικές ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούνται. Εάν δεν εφαρμοστεί αυστηρά στο χώρο εργασίας, μπορεί να προκληθούν θανατηφόρα ατυχήματα και σοβαροί τραυματισμοί. Οι εργοδότες πρέπει να προσφέρουν εκπαίδευση σχετικά με τη σωστή χρήση αυτών των μηχανών και οι χειριστές θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες ασφαλείας κατά τη χρήση του εξοπλισμού που περιλαμβάνει: ανάγνωση του εγχειριδίου. διεξαγωγή προκαταρκτικών επιθεωρήσεων· αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος· και φορώντας ΜΑΠ. Με την καθιέρωση τέτοιων πρακτικών στο δάσος, μια δασική εταιρεία μπορεί σίγουρα να επιτύχει έναν τελικό στόχο ασφάλειας και οικονομικής σταθερότητας!