Πώς να χρησιμοποιήσετε τον κύκλο PDCA για να εφαρμόσετε ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας

0

Η διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία ασχολείται με τον εντοπισμό των κινδύνων, την εκτίμηση κινδύνου και τον καθορισμό κατάλληλων ελέγχων για τη βελτίωση της ευημερίας και την πρόληψη τραυματισμών και κακής υγείας των εργαζομένων που εργάζονται σε οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης. Προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας, οι οργανισμοί θα πρέπει να τα χειρίζονται με μεγαλύτερη σημασία. Αυτές οι τρεις πτυχές αποτελούν τη βασική βάση για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας και χωρίς αυτές, το συνολικό σύστημα θα αποτύγχανε σίγουρα.

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων πρέπει να είναι προτεραιότητα κάθε εργοδότη. Ασθένειες ή ατυχήματα μεταξύ των εργαζομένων θα επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα του οργανισμού. Ένας υγιής εργαζόμενος είναι ένας παραγωγικός εργαζόμενος. Τα εργατικά ατυχήματα ή η κακή υγεία μεταξύ των εργαζομένων έχουν ως αποτέλεσμα δαπανηρές ιατρικές θεραπείες, χαμένες ημέρες εργασίας και μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε υλικές ζημιές και απώλεια παραγωγής. Επομένως, ο εργοδότης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το εργασιακό περιβάλλον είναι ασφαλές και ότι οι εργαζόμενοι επικεντρώνονται στα καθήκοντά τους που τους έχουν ανατεθεί χωρίς φόβο ατυχημάτων ή ασθένειας. Για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας όλων των εργαζομένων, οι εργοδότες θα πρέπει να εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας. Αυτό ισχύει για κάθε οργανισμό, ανεξαρτήτως τύπου ή μεγέθους.

Η ύπαρξη ενός κατάλληλου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας σημαίνει ότι ο οργανισμός θα συμμορφώνεται με τυχόν τοπικά ή εθνικά πρότυπα και κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία. Ως εκ τούτου, ο οργανισμός θα αποφύγει πιθανά πρόστιμα και διώξεις. Αυτό το σύστημα παρέχει επίσης στον οργανισμό ένα πλαίσιο που βοηθά στον εντοπισμό, τον έλεγχο και τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων του, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι κίνδυνοι είναι όσο το δυνατόν χαμηλότεροι. Επιπλέον, αυτό θα δείξει στους εργαζόμενους ότι ο εργοδότης τους δεσμεύεται να τους κρατήσει ασφαλείς. Οι απουσίες θα μειωθούν επίσης.

Ένας οργανισμός μπορεί να υιοθετήσει τη γενική αρχή «Plan-Do-Check-Act» (PDCA) για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας. Αυτή η αρχή είναι μια συνεχής διαδικασία που επιτρέπει σε έναν οργανισμό να καθιερώσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας. Αυτό θα περιλαμβάνει έναν αρχικό έλεγχο για να διαπιστωθεί τι έχει ή δεν έχει ήδη εγκαταστήσει ο οργανισμός, ακολουθούμενος από έναν δεύτερο έλεγχο προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση. Ακολουθεί μια επισκόπηση του κύκλου και πώς μεταφράζεται σε ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας για έναν οργανισμό.

Σχέδιο

Το στάδιο σχεδιασμού του συστήματος απαιτεί από έναν οργανισμό να καθορίσει τους στόχους και τον τρόπο επίτευξής τους, να σχεδιάσει για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να ανταποκριθεί σε αυτούς, να προσδιορίσει τυχόν νομικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και τη θέσπιση μιας πολιτικής υγείας και ασφάλειας για να δείξει την κορυφή τη δέσμευση της διοίκησης για την ασφάλεια και την υγεία όλων των εργαζομένων στον οργανισμό και των επισκεπτών που έρχονται στον οργανισμό. Η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης απαιτείται για καλό λόγο. Χωρίς αυτό, η εφαρμογή του συστήματος δεν θα είναι τόσο επιτυχής, ούτε και τα αποτελέσματα. Όλο το εργατικό δυναμικό θα πρέπει επίσης να δεσμευτεί σε αυτό το στάδιο, καθώς είναι εκείνοι που θα επηρεαστούν περισσότερο από το σύστημα υγείας και ασφάλειας και η κατανόηση του συστήματος θα τους κάνει να πιστέψουν σε αυτό και να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας του. Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα του αρχικού ελέγχου, ο οργανισμός θα καθορίσει πού συγκρίνεται με το πού χρειάζεται, βάσει νομικών απαιτήσεων και προτύπων ορθής πρακτικής. Στη συνέχεια, ο οργανισμός θα πρέπει να αποφασίσει ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για να φτάσει στο επιθυμητό σημείο. Η όλη διαδικασία σχεδιασμού θα πρέπει να τεκμηριώνεται, δηλώνοντας σαφώς τις ευθύνες και ποια μέτρηση θα χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί εάν οι στόχοι έχουν επιτευχθεί ή όχι και τα αναμενόμενα χρονοδιαγράμματα.

Κάνω

Αυτό είναι το στάδιο υλοποίησης, όπου το σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή. Εάν το στάδιο σχεδιασμού γίνει σωστά, τότε αυτό το στάδιο θα περιλαμβάνει απλώς την παρακολούθηση των διαδικασιών που δημιουργήθηκαν. Μπορούν να πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις για τη βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας στον οργανισμό, θα εντοπιστούν οι κίνδυνοι και θα ληφθούν μέτρα ελέγχου για τον μετριασμό των κινδύνων που ενέχουν αυτοί οι κίνδυνοι και η επικοινωνία για την ασφάλεια και την υγεία μπορεί επίσης να διαδοθεί σε ολόκληρο τον οργανισμό για να κάνει τους εργαζόμενους να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για την αποφυγή ατυχημάτων και κακής υγείας. Μπορούν επίσης να οργανωθούν εκπαιδεύσεις ανανέωσης για να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι παραμένουν ικανοί, τα μηχανήματα και ο άλλος εξοπλισμός πρέπει να συντηρούνται, να ακολουθούνται κατάλληλες διαδικασίες σε όλες τις λειτουργίες και να αναλαμβάνεται η κατάλληλη επίβλεψη όπου χρειάζεται για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι εκτελούν μόνο εργασίες στις οποίες έχουν εκπαιδευτεί και είναι κατάλληλοι για τις αρμοδιότητές τους.

Ελεγχος

Σε αυτό το στάδιο, ο οργανισμός πρέπει να καθορίσει πόσο καλά πάνε τα σχέδια. Θα γίνει αξιολόγηση για να διαπιστωθεί τι πήγε καλά και τι πρέπει να βελτιωθεί. Αυτό θα επιτευχθεί με τη μέτρηση των πραγματικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τους προγραμματισμένους στόχους. Οι παράμετροι μέτρησης της απόδοσης και οι διαδικασίες που επινοούνται θα πρέπει να ελέγχονται έναντι των πραγματικών αποτελεσμάτων. Ένας καλός τρόπος για να γίνει αυτό είναι η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου του συστήματος. Οι τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι θα παρέχουν τη διαβεβαίωση ότι ο οργανισμός ελέγχει το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας και παρέχουν έναν μηχανισμό για την επίτευξη των στόχων. Θα πρέπει επίσης να προσκληθούν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες να δώσουν μια ανεξάρτητη άποψη για το πόσο καλά το σύστημα εκπληρώνει τους στόχους του.

υποκρίνομαι

Σε αυτό το τελικό στάδιο, θα ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση και την κάλυψη τυχόν κενών που εντοπίστηκαν. Αυτό θα γίνει με στόχο τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας. Ο οργανισμός θα μάθει από εμπειρίες, ατυχήματα ή λάθη και θα λάβει οποιαδήποτε ενέργεια για την ενημέρωση του συστήματος. Συνιστάται επίσης να μαθαίνετε από άλλους παρόμοιους οργανισμούς και σημεία αναφοράς. Οι οργανισμοί θα πρέπει να θυμούνται ότι αυτό το μοντέλο είναι κυκλικό και αυτό το τελευταίο στάδιο οδηγεί πίσω ως ανατροφοδότηση στο στάδιο του σχεδιασμού. Τα έγγραφα πολιτικής, οι διαδικασίες ή τα σχέδια κατάρτισης ενδέχεται να χρειάζονται αναλόγως ενημέρωση.

Θυμηθείτε ότι αυτός ο κύκλος είναι ένα γενικό μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλους τομείς όπως η διαχείριση έργων, η διαχείριση ποιότητας, τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και πολλοί άλλοι.